Arengufond kaardistab Eesti ettevõtluskeskkonna pudelikaelu

“Ettevõtlusalaste oskuste, teadmiste ja võimete arendamine Eestis pole piisav”, rahvusvahelisel metoodikal põhineva GEDI (Global Entrepreneurship Development Index) uuringu kohaselt on see üheks neljast* suuremast ettevõtluse arengut takistavaks probleemiks Eestis. Arengufond kutsus valdkondlikke eksperte seda seisukohta debateerima ja täpsustama probleemikoha olemust.

Töögrupp nõustus väitega pudelikaela olemasolust ja tõdes, et ettevõtlusalased teadmised ja oskused on puudulikud. “Keskmine arusaam bilansist, finantsarvestusest, ärimudeli analüüsist etc. on ikka väga puudulik ja mitte ainult alustavas ettevõtluses. Tegutsevad ettevõtjad ei suuda tihti tajuda, kuidas kasvu manageerida ja eksportida”, tõdes ettevõtja Ville Jehe.

Elavalt diskuteeriti teemadel, milliseid oskusi on ettevõtjatel vaja lähitulevikus ning, kuidas noori selleks ette valmistada. Teenusmajanduse osakaalu hüppeline kasv, rahvusvahelistumine ja suhtlusoskus on vaid mõned märksõnad väljendamaks eesseisvaid muutusi. “Minu kogemusel õpetatakse 80% ulatuses Eestis hard asju ehk faktitundmist ja 20% pehmemaid teadmisi, USA-s on osakaalud vastupidised. Miks ettevõtjad pankrotti lähevad on inimestega seotud probleemid ehk ettevõtjad lähevad tülli ja suhete arendamisele Eestis rõhku ei panda,” ütles Startup Wiseguys kiirendi asutaja Herty Tammo.

Rühmavestlusel tõstatus mitmeid huvitavaid seisukohti, millest saate täpsemalt lugeda kevadel valmivast uuringu lõppraportist.

Töörühmas osalesid: Tarvo Tamm (Connect Estonia), Mart Kikas (ettevõtja, EBS), Marek Kiisa (EstBAN, EstVCA), Darja Saar (Entrum), Toomas Danneberg (EBS), Raido Pikkar (ettevõtja), Ville Jehe (ettevõtja), Andrei-Andy Linnas (Tehnopol), Herty Tammo (ettevõtja, Startup Wiseguys), Anette Järvpõld (MKM), Kalev Kaarna (TÜ), Tõnis Arro (EAF), Pirko Konsa (EAF), Rivo Riistop (EAF).

 

* teised kolm pudelikaela: ühiskondlikud hoiakud ettevõtluse suhtes; kapitali kättesaadavus ettevõtluse jaoks; liikumine väärtusahelas ülespoole koos innovatsioonide toetamisega

————————————————————————————————————————————————

 GEDI (www.thegedi.org) oma lähenemiselt vaatleb ettevõtluskeskkonda kui terviklikku süsteemi. GEDI meetod võimaldab luua piirkonna ettevõtluskeskkonna profiili ja riikidevahelise võrdluse alusel tuvastada peamised probleemikohad (või pudelikaelad nagu GEDI neid nimetab), mis takistavad piirkonna ettevõtluse täispotentsiaali avaldumist.

GEDI uuringu tulemuseks on poliitikasoovitused, millele tuginedes Arengufond kavandab “Start-up Estonia” programmi tegevusi aastateks 2015-2020. Uuringu lõppraporti teeme Arengufondi veebilehel kõigile kättesaadavaks.

Tõnis Arro
Juhatuse esimees
Eesti Arengufond