Energiamajanduse arengukava aastani 2030

Energiamajanduse arengukava aastani 2030 keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek kirjalike täiendusettepanekute tegemiseks toimub 4. märts – 19. märts 2014 energiatalgude veebilehel SIIN.

Programmi avalikud arutelud toimuvad:

21. märts kell 13.30-16.00 Ida-Viru Maavalitsuses Jõhvis, Keskväljak 1

25. märts kell 15.30-18.00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, Harju 11

KSH programm on aluseks ENMAK 2030 erinevatele valdkondade kavandatud meetmete keskkonna-, tervise- ja majandusmõju hindamisel. Meetmete erineva rakendamise mahtude põhjal on koostatud valdkondade stsenaariumid, mis kombineeritakse energiamajandusstsenaariumideks. Energiamajanduse arengukava aastani 2030 eelnõu valmib pärast seda, kui on selgunud optimaalseim energiamajandusstsenaarium ehk optimaalseim meetmete rakendamise maht: kui on prognoositud kavandatud meetmete alusel koostatud stsenaariumide maksumus ning eeldatavalt kaasnevate majandus-, tervise- ja keskkonnamõjude olulisus ning viidud läbi stsenaariumide võrdlemine (kasutatud metoodikad ja saadud tulemused kirjeldatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes). Arengukava eelnõu koos keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega on kavas avalikustada juunikuus käesoleval aastal.

Jääme ootama Teie osavõttu!