Keskkonnaamet kiitis heaks ENMAK 2030 keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi

Keskkonnaamet kiitis 03.07.2014 heaks „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ (ENMAK 2030) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi (vt Keskkonnaameti otsus heakskiitmise kohta ning uuendatud ENMAK 2030 KSH programm ).

KSH programm on aluseks ENMAK 2030 KSH aruande koostamisele, mille käigus teostatakse järgnevad tööd ENMAK 2030 meetmetega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju prognoosimiseks aastal 2030:

1. ENMAK 2030 valdkondade stsenaariumide koostamine, sh vajalike arvutuste teostamine: Pille Arjakas (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium); Jarek Kurnitski, Hardi Koduvere ja Marek Rannala (Kami OÜ); Lembit Vali (Eesti Arengufond); Mari Jüssi (SEI-Tallinn); Ahto Oja (MTÜ Eesti Biogaasi Assotsiatsioon); Erkki Sapp (Elering AS);

2. ENMAK 2030 valdkondade stsenaariumidega kaasnevate õhusaasteainete prognoos ja hajuvusarvutused ning kasvuhoonegaaside prognoos: Tanel Laasma ja Marek Maasikmets (Eesti Keskkonnauuringute Keskus);

3. ENMAK 2030 valdkondade stsenaariumidega kaasnevate atmosfääri peenosakeste PM 2,5 tervisemõju prognoos: Hans Orru (Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituut);

4. Programmis SimaPro ENMAK 2030 valdkondade stsenaariumidega kaasneva keskkonnamõju olulisuse modelleerimine võrdluses vastavate Euroopa keskmiste näitajatega: Janika Laht (AF Consulting AS);

5. ENMAK 2030 valdkondade stsenaariumide majandusmõju analüüs: Olavi Grünvald ja Aivo Lokk (OÜ Finantsakadeemia);

6. ENMAK 2030 meetmete ja tegevuste Natura mõju hindamise lõpule viimine: Riin Kutsar (OÜ Hendrikson&Ko);

7. Energiajulgeoleku indikaatorite arvutused: Lembit Vali ja Madis Org (Eesti Arengufond);

8. ENMAK 2030 valdkondade stsenaariumidega kaasneva maastiku muutuse visualiseerimine: Mari Hunt ja Ott Alver (Eesti Kunstiakadeemia);

9. Mudeli koostamine ENMAK 2030 valdkondade stsenaariumide kombinatsioonide ehk energiamajandusstsenaariumide (teekaartide) koostamiseks, võrdlemiseks ja reastamiseks: Madis Org ja Jaanus Uiga (Eesti Arengufond);

10. Parimaks osutunud ENMAK 2030 energiamajandusstsenaariumide sensitiivsusanalüüsi abil optimaalseim energiamajandusstsenaariumi selgitamine.

ENMAK 2030 KSH aruandega esitab KSH ekspert Irje Möldre (Eesti Arengufond), mh nimetatud tööde tulemuste alusel ENMAK 2030 meetmete ja nende alusel välja töötatud stsenaariumide eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kokkuvõtte, olulise negatiivse keskkonnamõju leevendamise ja seire meetmed. ENMAK 2030 KSH aruande avalik väljapanek on kavas septembris 2014.

ENMAK 2030+ KSH programmi dokumentatsioon on leitav siit.