Eesti Arengufondi juhatuse esimehe konkursi tingimused

Eesti Arengufond on 2006. a seaduse alusel asutatud avalik-õiguslik juriidiline isik, kelle eesmärk on algatada ja toetada Eesti majanduses ja ühiskonnas muutusi, mis aitavad majandust ajakohastada, ekspordi kasvu tagada ning uutes perspektiivsetes majandusvaldkondades kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti luua. Nimetatud eesmärkidel teostab Arengufond koos erasektoriga riskikapitali investeeringuid alustavatesse ekspordile orienteeritud teadmis- ja tehnoloogia mahukatesse Eesti ettevõtetesse, pakub vastavatele ettevõtjatele juhtimise ja rahvusvahelistumise alast tuge, korraldab Eesti majanduse jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise arengu tagamiseks ja investeerimisotsuste tegemiseks arenguseiret, algatades selle tulemuste põhjal kasvuprogramme Eesti majanduses vajalike muutuste esilekutsumiseks.

Eesti Arengufondi nõukogu kuulutab välja konkursi

EESTI ARENGUFONDI JUHATUSE ESIMEHE ametikohale

Juhatuse esimees vastutab Arengufondi tegevuse strateegilise juhtimise ning toimiva meeskonna töö korraldamise eest. Juhatuse esimees esindab Arengufondi nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Juhatuse esimehe volituste tähtaeg on viis aastat. Juhatuse tööülesannete täpsem loetelu sisaldub „Eesti Arengufondi seaduses”.

Juhatuse esimehele esitatavad nõuded:

• Eesti kodanik;

• akadeemiline kraad (st vähemalt kõrgharidus);

• organisatsiooni juhtimise kogemus avalikus või erasektoris ning vähemalt viieaastane töökogemus finantsanalüüsi või investeerimisvaldkonnas või nendega seotud valdkondades, sealhulgas soovitavalt praktiline töökogemus riskikapitali investeerimisel;

• Eesti riigi toimemehhanismi, sealhulgas era-, avaliku- ja kolmanda sektori koostöö hea tundmine ning globaalsete, s.h. Läänemere regioonis toimuvate protsesside mõistmine;

• väga hea eesti ja vähemalt inglise keele, samuti avaliku esinemise ja kirjutamise oskus.

Eeldame, et juhatuse esimehe kandidaat on liidriomadustega meeskonnatöötaja ja meeskonna motiveerija, omab laiemat arusaama Eesti majanduse ja ühiskonna ees seisvatest väljakutsetest, visiooni neile lahenduse leidmiseks ning ulatuslikku rahvusvahelise suhtlemise kogemust. Sobiv kandidaat on algatusvõimeline ja loov ning omab oma ülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi Arengufondi põhilistes tegevussuundades (vt. www.arengufond.ee). Arengufondi juhatuse liige ei või olla muus ametis, teenistuses või osaline tegevuses, mis oma olemuselt piirab või võib piirata Arengufondi iseseisvust või avaldab või võib avaldada negatiivset mõju Arengufondi eesmärkide saavutamisele ja ülesannete täitmisele.

Konkursil osalemiseks peab juhatuse esimehe kandidaat esitama järgmised dokumendid:

• kirjalik sooviavaldus ametikohale kandideerimiseks ja omakäeline kinnitus, et isik vastab ”Eesti Arengufondi seaduses” juhatuse liikmele esitatud nõuetele ning et puuduvad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad tema õiguse töötada juhatuse liikmena;

• motivatsioonikiri, mis sisaldab ka kandidaadi nägemust Arengufondi rollist Eesti ühiskonnas ja ettevõtluses eelseisval viiel aastal;

• elulookirjeldus, mis kajastab põhjalikult konkursil osaleja haridust, keelteoskust, läbitud koolitusi ja töökogemust, samuti kandidaadi rahvusvahelist kogemust, globaalsete protsesside ja Eesti riigi toimemehhanismi mõistmist (viiteid avalikele esinemistele, kirjutistele ja publikatsioonidele);

• passi/ID kaardi ja akadeemilist kraadi tõendava dokumendi koopia;

• soovi korral muud kandideerija poolt oluliseks peetavad dokumendid võimaterjalid.

Omalt poolt pakume Eesti huvitavaimat töökohta, suurt väljakutset ja eneseteostusvõimalust riiklikult ja rahvusvaheliselt perspektiivikas valdkonnas ning konkurentsivõimelist motivatsioonipaketti.

Sooviavalduse koos dokumentidega palume saata hiljemalt 15. oktoobriks 2014. a kella 12.00-ks e-posti aadressil konkurss@arengufond.ee. Pärast nimetatud tähtaega laekunud sooviavaldusi läbi ei vaadata.

Lisainformatsiooni on võimalik saada Eesti Arengufondi nõukogu esimehelt Ville Jehelt
tel: 6161100; e-mail: ville.jehe@arengufond.ee