Oodatakse ettepanekuid ENMAK 2030 eelnõule ja KSH aruandele enne avalikku arutelu 21. novembril

„Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek toimub 24. oktoober-20. november 2014 ja avalik arutelu 21. novembril 2014 kl 14-17 Tallinna Ülikoolis.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on välja töötamas Eesti energiasektori pikaajalist plaani – „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“. Eri sektorite paremaks sidumiseks koondatakse energiamajanduse planeerimine terviklikult nüüd ühte arengukavasse, mis käsitleb tegevusi elektri-, soojus- ja kütusemajanduse, transpordisektori energiakasutuse ja elamumajanduse valdkondades ning nendega seonduvaid teadus- ja arendustegevusi. Lisaks hõlmab uus arengukava võrreldes varasemaga ka pikemat perioodi – see vaatab ette kuni aastani 2030, perspektiiviga aastani 2050.

Arengukava kirjeldab Eesti energiapoliitika võimalikke arengusuundi, lähtudes eesmärgist, et tarbijatele on tagatud mõistliku hinna ja kättesaadavusega energiavarustus, mis oleks vähese keskkonnamõjuga ja pikaajaliselt kõige konkurentsivõimelisem. Seejuures on pakutud lahenduste puhul arvestatud energeetika valdkonna rahvusvahelisi kohustusi ja Euroopa Liidu pikaajalisi energia- ning kliimapoliitika eesmärke. Arengukava adresseerib erinevaid energia tootmise, tarbimise ja kasutamise lahendusi ning nende võimekust tagada Eesti energiatarbijatele olenemata maailmas toimuvatest muutustest soodsaim hind, sealhulgas arvestades mõju keskkonnale ja varustuskindlusele.

Energiamajanduse arengukava ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande leiab veebilehelt www.mkm.ee/enmak2030 ning arengukava koostamise veebilehelt www.energiatalgud.ee/ENMAK. Arengukava välja töötamiseks vajalikud alusuuringud ning analüüsid viidi läbi Eesti Arengufondi eestvedamisel. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub 24. oktoober -20. november. Aruande avalik arutelu toimub 21. novembril algusega kl 14.00 Tallinna Ülikooli Astra majas.

Lisainfo:
Madis Laaniste
MKM, energeetika osakond
6256497
madis.laaniste@mkm.ee

Irje Möldre
Eesti Arengufond
6161100
irje.moldre@arengufond.ee