Keskkonnamet kiitis heaks ENMAK 2030 KSH aruande

14.01.2015 kiitis Keskkonnaamet heaks Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 (ENMAK 2030) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande (vt heakskiitmise otsus). Heakskiidetud KSH aruanne on ENMAK 2030 eelnõu Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks esitamise eelduseks.

Energiamajanduse arengukava 2030 eelnõu” (ENMAK 2030) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande on kättesaadavad veebilehtedel www.energiatalgud.ee/ENMAK ning www.mkm.ee/ENMAK2030. Heakskiit on tunnustuseks kõigi KSH protsessis osalenute töö kvaliteedile ja panusele.

Eesti Arengufondi energia- ja rohemajanduse meeskond tänab kõiki panustanud osapooli asjaliku koostöö ja pühendumise eest!

ENMAK 2030 eelnõu on praegu ministeeriumite vahelisel kooskõlastamisel. Kooskõlastuse käiku saab jälgida siin ning siin.