Investeerimisstrateegia

Arengufondi investeerimisstrateegia koosneb kahest osast: otseinvesteeringute teostamisest innovatsioonile suunatud tehnoloogiaettevõtjatesse ning investeeringutest ärikiirendi fondidesse, mis omakorda investeerivad kaasatud vahendid innovatsioonile suunatud tehnoloogiaettevõtjatesse.

Otseinvesteeringud

Arengufondi tütarettevõtte AS SmartCap teostab riskikapitaliinvesteeringuid varase seemne ja stardifaasi start-upi’desse koos erainvestoritega ja nendega võrdsetel alustel. Investeeritakse kiire rahvusvahelise kasvuperspektiiviga ettevõttesse, kelle kasvueeldus põhineb mingil unikaalsel, kuid turul reaalset võimalust omaval ideel, ärimudelil, leiutisel, tehnoloogial või turuvõimalusel, mille baasil eksisteerib  kasvu toetav pikaajaline konkurentsieelis.

Eelduslikult on investeerimisperioodi pikkuseks 5 aastat ning investeeringud tehakse etappide kaupa vastavalt kokkulepitud vahe-eesmärkide saavutamisele. Kaasinvestor ja fond osalevad aktiivselt investeeritud ettevõtte nõukogus, toetades sel moel ettevõtte arendamist, kuid investeeringu tegemisel võetakse alati vähemusosalus, kuna alustava ettevõtte suurimaks varaks on selle asutajad. Investeerimisel ollakse avatud kõigi valdkondade ja tööstusharude parimatele startup ettevõtjatele.

SmartCapi meeskond nõustab ja valitseb Arengufondi investeerimisportfelli Early Fund I ja kinnist lepingulist riskikapitali investeerimisfondi Early Fund II. SmartCap on riskikapitalifondi valitseja, kes tegutseb investeerimisfondide seaduse alusel Finantsinspektsiooni järelevalve all.

Investeeringu teostamise tavapärane protsess alates esmase info saamisest kuni raha ülekandmiseni võib aega võtta 3-9 kuud sõltudes oluliselt ettevõtja suutlikkusest ja investorvalmidusest. Investeeringu teostamine hõlmab järgmisi tegevusetappe: äriprojekti esmane analüüs, esmaste investeerimistingimuste (term sheet) kokkuleppimine, täiendav analüüs ja hindamine (sh due diligence), lõplike investeerimistingimuste läbirääkimine, lõplike dokumentide koostamine (sh SHA), investeeringu ülekandmine.

Investeeringud ärikiirendi fondidesse

Uue investeerimissuuna järgi investeerib Arengufond kapitali varases faasis tegutsevatesse ärikiirendifondidesse, mis omakorda investeerivad kaasatud vahendid innovatsioonile suunatud tehnoloogiaettevõtjatesse. Arengufondi investeerimisstrateegia sätestab ärikiirendi fondidesse tehtavate investeeringute täpsemad põhimõtted, sealhulgas eelistatud ettevõtlussektorid, erainvestorite investeeringu osakaalu minimaalsuuruse, investeeringute üle teostatava järelevalve põhimõtted, ärikiirendifondide valitsejatele makstavate tasude piirmäärad ja fondivalitsejate ja investorite vahel tulu jaotamise põhimõtted. Arengufondi uus investeerimissuund on tihedalt seotud Startup Estoniaga, mis seisab hea selle eest, et Eesti oleks tuntud ja atraktiivne sihtriik startup-ettevõtete hulgas Euroopas ning muutuks 2020. aastaks Euroopas üheks juhtivaks tõmbekeskuseks startup’ide jaoks. Startup Estonia eesmärk on arendada terviklik ja toimiv startup-ökosüsteem, mis soodustab startup-ettevõtete kasvu ja arengut.

Dokumendid:

Olulisemad organisatsiooni puudutavad avalikud dokumendid.