Nutikas spetsialiseerumine

Nutikas Spetsialiseerumine

 

Nutikas spetsialiseerumine on üle-Euroopaline projekt, mille eesmärgiks on tõsta riikides ja regioonides innovaatilisuse taset ettevõtluses. Arengufond on Eestis nutika spetsialiseerumise analüüsi ja rakendamist vedanud, eesmärgiga parandada Eesti ettevõtluse ja teaduse koostööd.

Nutikas spetsialiseerumine (smart specialisation) on uus osa Euroopa struktuurfondide 2014-2020 rahastusperioodis, mille eesmärgiks on välja selgitada need ettevõtluse valdkonnad, milles on keskmisest suurem kasvupotentsiaal ja loodav lisandväärtus ning võimalus investeeringute kaudu teadus- ja arendustegevusse konkurentsieelis saavutada.

Euroopa Komisjon on nutika spetsialiseerumise seadnud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiate keskmesse ja eeltingimuseks euroraha saamisel. Nutika spetsialiseerumise käigus välja valitud kasvualad on 2014-2020 perioodi rahastamisel prioriteetsed. Kasvualade valimisel on lähtepositsiooniks Eesti majanduse ja teaduse tänane spetsialiseerumine ning määravaks ettevõtlik avastusprotsess ja maailma majanduse trendid.

Nutika spetsialiseerumise protsess mõjutab strateegilisi valikuid nii Haridus- ja Teadusministeeriumi kui ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostatavates teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegias ja ettevõtluse kasvu strateegias.

Nutika spetsialiseerumise seiret ja analüüsi teeb Eestis Arengufond.

Nutika spetsialiseerumise protsessi võib jagada kolmeks:

1. Kasvualade analüüs ja valik (analüüs valmis 2012. a. detsembris)
2. Kasvualade kitsaskohtade analüüs ja nende leevendamiseks tegevuste väljatoomine (analüüs valmis 2013.a. juunis)
3. Meetmete väljatöötamine ja rakendamine ning nutika spetsialiseerumise juhtkomitee loomine (raportid valmisid 2014. a. detsembris).